Obědy dětem

24. 01. 2015

Program Obědy dětem patří ke stěžejním činnostem, které nadační fond Drab foundation zajišťuje. Zároveň se jedná o nejrychleji rostoucí aktivitu tohoto nadačního fondu. Velký rozvoj tohoto programu nastal začátkem roku 2016, kdy jsme za podpory MŠMT byli schopni rozšířit náš projekt celorepublikově.

Naší hlavní motivací je snaha pomáhat těm rodinám, jejichž ekonomická situace je dlouhodobě nepříznivá a rodičům neumožňuje, aby kupovali svým dětem obědy ve školních jídelnách. Další prioritou tohoto programu je motivovat žáky k lepším výkonům, lepší školní docházce a také k lepší socializaci podporovaných jedinců.

Pomoc je poskytována prostřednictvím škol a jídelen tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, které to potřebují. O zařazení do programu žádá přímo škola či jídelna, ale rodiče mohou na tento program aktivně upozornit a požádat subjekty, aby s námi spolupracovaly.

Nejčastěji jsou do programu hlášeny děti, kterým se rodiče snaží zajistit základní potřeby, ale jejich tíživá finanční situace jim to neumožňuje.  Dále podporujeme sirotky a děti rodičů-samoživitelů.

Zákonní zástupci dětí zařazených do programu Obědy dětem mají povinnost předem oznamovat nepřítomnost dětí ve škole.  V případě porušení tohoto ustanovení mohou být jejich děti z programu vyloučeny.

Momentálně máme do projektu zapojeno 217 základních škol a 1 241 žáků.

Školy se mohou do programu registrovat zde

Geografické údaje

Projekt se odehrává na území České republiky a do roku 2015 jsme se zaměřovali převážně na Středočeský kraj a Prahu. S podporou MŠMT, která nám věnovala na projekt v roce 2016 částku ve výši 1.977.271,- Kč, jsme byli schopni pomoci žákům základních škol i v ostatních krajích.

V současné době máme nejvíce spolupracujících subjektů ve Středočeském kraji, ale velký zájem o projekt projevily školy ve všech krajích, zejména v Ústeckém kraji, Moravskoslezském kraji a Olomouckém kraji.

V roce 2015 jsme měli v projektu evidovaných 43 škol ze Středočeského kraje. V termínu od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 jsme evidovali 67 základních škol, z nichž bylo 66 ze Středočeského kraje a 1 z Hlavního města Prahy.

Z níže uvedeného grafu je zřejmé, že největší podíl programu v termínu od 1. 9. 2016 je věnováno školám z Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Zejména v Ústeckém kraji je situace alarmující a tento projekt zajišťuje mnohdy jediné jídlo, které žáci s tíživou finanční situací za den obdrží. Na třetím místě se umístil Olomoucký a Středočeský kraj, kteří v programu zaujímají vždy po deseti procentech.

K zjištění potřeby programu Obědy dětem musíme zohlednit i počet obyvatel a následně je vydělit procentuálním podílem krajů v programu. Výsledkem je, že nejakutnější potřeba programu Obědy dětem je v Ústeckém, Olomouckém a Pardubickém kraji. Moravskoslezský kraj, který sice zaujímá spolu s Ústeckým krajem nejvyšší procentuální podíl 14%, je při zohlednění počtu obyvatel z hlediska nutnosti programu až na sedmém místě a Středočeský kraj na jedenáctém.

Informace o žácích

K datu 30. 6. 2016 je v programu celkem zařazeno 1 241 žáků, kteří byli řádně vybráni základními školami a splňovali podmínky pro udělení příspěvku na stravné. Za celkové období působnosti projektu Obědy dětem došlo k ukončení dvou školních roků a část žáků přešla na jiné školy anebo se rozhodla nepokračovat ve studiu. Momentálně evidujeme 1 112 aktivních žáků z celkem 217 škol. Průměrně tak připadá na jednu školu 5 žáků, kteří příspěvek na stravné využili.

Věková hranice žáků začíná již od 5 let, i když je počet žáků v této věkové skupině nejnižší. Horní hranice věku žáků je 17 let a průměrný věk všech podpořených žáků je 11 let.

 

Program můžete kdykoliv podpořit finančním darem v našem platebním systému zde

Průměrný věk zákonných zástupců podporovaných žáků činí 39 let. Do programu přihlašují své svěřence nejvíce lidé ve věku 33 až 49. Nejstarší zákonný zástupce byl narozen 1950 a jedná se o prarodiče žáka. Nejmladším zákonným zástupcům je 24 let.

Průměrná cena obědů vycházející z váženého aritmetického průměru všech školních jídelen je 23,60 Kč.

Průměrná školní docházka u podporovaných žáků je 82,1%.

Zlepšení školní docházky u podpořených žáků eviduje 85,26% základních škol.

Průměrné hodnocení třídními učiteli podporovaných žáků základních škol je 1,52 (hodnoceno v rozmezí 1 – 5; 1 - nejlepší, 5 - nejhorší).

Průměrný počet rodin, ve kterých je zákonný zástupce samoživitel, je za dobu trvání programu 601. Většina samoživitelů se o dítě starají skutečně sami, nejčastějšími důvody jsou rozvod nebo úmrtí partnera.

Všeobecné informace o školách

V současnosti je do programu Obědy dětem zapojeno 217 základních škol ze všech 14 krajů a ze 173 měst a vesnic. Za dobu působnosti projektu jsme rozdělili 2 422 550,- Kč a průměrný příspěvek na jednu základní školu je 11 216,- Kč.

Celkem jsme zajistili pro žáky ze základních škol více jak 100 000 obědů.

Téměř veškeré základní školy odvádějí při realizaci projektu Obědy dětem ve smyslu administrativy a komunikace perfektní práci a snaží se svým žákům umožnit docházet na obědy. Několik škol se nepřihlásilo na další plánované termíny. Dotazem jsme zjistili, že podporovaní žáci do školy už nechodí a nové případy nemají.  U statisticky zanedbatelného zlomku (0,9%) podpořených škol se vyskytla problémová komunikace, většinou pramenící ze žádné nebo nedostatečné reakce na naše opakované urgence ohledně doložení vyúčtování příspěvku.

Závěr

Podpora školního stravování se setkala s velmi pozitivní odezvou jak u základních škol, tak i u žáků a zákonných zástupců. Důkazem jejich vděčnosti je perfektní a rychlá administrace ze strany škol a vlastní zájem se na projektu podílet. V celkovém měřítku nám statisticky vychází, že podpoření žáci, mají výrazně lepší školní docházku a také část z nich navštěvuje nově školní výlety, kde získávají zkušenosti a vzdělaní.

Pro projekt Obědy dětem, jsou příspěvky lidí do veřejné sbírky, dary od partnerů a dotace získaná od MŠMT, velkým přínosem a mohli jsme tak zajistit motivaci žákům, formou placených školních obědů, po celé České republice. I když náš nadační fond dělá pro žáky maximum, bohužel nemůžeme z finančních důvodů poskytnout pomoc všem potřebným. V programu Obědy dětem budeme pokračovat i v dalších letech a věříme, že s vaší podporou, zajistíme sociální potřeby všem potřebným žákům, kteří mají chuť se vzdělávat.

‹ zpět