Postup podání přihlášky do projektu Obědy dětem

23. 10. 2015

Nově jsme pro základní školy uvedli do provozu webovou aplikaci, která usnadní podávání žádostí do programu Obědy Dětem.

Základní školy a školní jídelny se mohou registrovat nebo přihlásit na adrese obedy.drabfoundation.org

Rychlý průvod aplikací zobrazuje video níže.

Více o programu:

Základní školy a školní jídelny se mohou hlásit o příspěvek pravidělně v řádném termínu.

Řádný letní termín

je vždy od 1.1. do 30.6. a vypisuje se v průběhu září, předchozího roku. Odevzdat žádost do webové aplikace je nutné do 1.11. V listopadu 15.11. dojde ke schválení žádosti a obdržíte darovací smlouvy. Podepsané smlouvy včetně všech příloh musíme obdržet na adresu nadačního fondu do 10.12.

Řádný zimní termín 

je vždy od 1.9. do 28.2. a vypisuje se v průběhu dubna. Odevzdat žádost do webové aplikace je nutné do 1.6. V červnu 15.6. dojde ke schválení žádosti a obdržíte darovací smlouvy. Podepsané smlouvy včetně všech příloh musíme obdržet na adresu nadačního fondu do 1.8.

V případě příprav mimořádného termínu budeme upozorňovat školy skrze naše webové a facebookové stránky.

Často kladené otázky:

Kolik žáků můžeme do programu přihlásit?
Každá škola je jinak velká a proto není limit nastolen. Průměrně se na jednu školu hlásí do programu 10 - 15 žáků. 
 
Může o příspěvek žádat rodič žáka?
O příspěvek musí žádat základní škola, či školní jídelna. Rodiče mohou pouze požádat školu, do které jejich dítě pravidelně dochází, aby se zapojila do programu Obědy dětem a tímto způsobem tak zažádala o příspěvek za jejich dítě. Předcházíme tím zneužití příspěvku.
 
Kde je měřítko tíživé situace?
Jako měřítko tíživé situace mohou být níže uvedené důvody:
  • momentální finanční situace rodiny nedovoluje žákovi pravidelně zajišťovat obědy ve školní jídelně
  • ředitel školy nebo školní jídelna žákovi snížil nebo prominul úplatu za školní stravování podle §123 odst. 4 školského zákona
  • finanční situace nedovoluje žákovi pořizovat si potřebné školní pomůcky,
  • finanční situace nedovoluje žákovi pravidelně dojíždět do školy,
  • finanční situace nedovoluje žákovi účastnit se školních akcí,
  • zákonní zástupci žáka pobírají sociální dávky hmotné nouze. 
 
Může žák být přihlášen do programu i když pobírá jíné příspěvky?
V ČR existuje více projektů, které se týkají stejné problematiky. Jedním z nejrozsáhlejších je program MPSV financovaný z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.

Pokud se tedy škola zapojí do programu Obědy dětem prostřednictvím Drab Foundation, není možné, aby její žáci byli současně podpořeni z jiných projektů financovaných ze státního rozpočtu nebo Evropského sociálního fondu, tedy např. z uvedeného projektu MPSV.

Co když se cena obědu mění v průběhu příspěvkového období?

Pokud se mění cena obědu žáka v průběhu příspěvkového období (např. z 23,- Kč na 25,- Kč), je nutné aby škola či školní jídelna uvedla do žádosti cenu větší (tedy 25,- Kč). Na konci příspěvkového období, škola uvede do vyúčtování do poznámek, že X měsíců bylo čerpáno 23,- Kč a X měsíců 25,- Kč. Vzniklý přeplatek se poté navrací nadačnímu fondu.

V případě, že dojde k nečekané změně, je nutné na konci příspěvkového období, nahlásit změnu do poznámky ve vyúčtování, které se vyplňuje elektronicky ve webové aplikaci. Do poznámky je nutné uvést u jakých žáků došlo k změnám a o kolik se tedy příspěvek musí navýšit. Následně je nutné upozornit na vyúčtování emailem na info@drabfoundation.org

Jak škola peníze příjme?
Elektronicky na bankovní účet školy.
 
Jak se v účetnictví peníze zobrazí?
Jako dar.
 
A jak bude škola obědy platit?
Zde záleží pokud školní obědy obstaráváte přímo vy, či jiný subjekt. Ale v praxi to většinou funguje tak, že škola předplatí obědy žákům, kteří obdrželi příspěvek.
 
Musí rodič s příspěvkem souhlasit?
Ano. Po schválení žádosti zasíláme souhlas zákonného zástupce, který je uveden jako příloha darovací smlouvy. Tato smlouva je zaslána škole a musí být zákonným zástupcem podepsána.
 
Probíhá nějaké vyúčtování daru Vaší organizaci?
Ano, vyúčtování se provádí ve webové aplikaci po skončení termínu (31.12.xxxx nebo 30.6.xxxx). Vyúčtování musí být provedeno do 14 dní od ukončeného termínu.
 
Kdo zaplatí náklady spojené s administrativou?
Příspěvek je určen pouze na uhrazení obědů dětem. Na režijní náklady se příspěvek nevztahuje. 
 
Kdo posuzuje nutnost příspěvku pro žáka?
V první řadě vy jako škola, když žáka vybíráte a v druhé řadě my jako organizace. Postup našeho schvalování žáků je neveřejný.
 
Který rodič školu napadne, že byl, či nebyl vytipován?
Doporučujeme veřejně informovat (pomocí nástěnky) všechny rodiče o možnosti přihlášení svého dítěte do programu. Tím si nemůže žádný ze zákonných zástupců  žáka stěžovat, že žák nebyl do programu zařazen. U žáků, u kterých je dle vašeho uvážení příspěvek potřebný, navrhujeme oznámení přímou formou (napsáním poznámky do žákovské knížky). Vaše posouzení nutnosti příspěvku pro konkrétního žáka vyplníte při tvorbe žádosti, pod kolonkou "PRIORITA". Tento údaj je neveřejný a rodiče nemají možnost zjistit posouzení žáka školou.
 
Co když škola vytipuje bohatou rodinu, která se ovšem bude stavět chudou?
Tento fakt, ve většině případů, zjistíme při schvalování příspěvku.
 
Co když se opravdu chudá, potřebná rodina naštve, že byla vytipována, protože se prostě chudou necítí?
S touto situací jsme se setkali pouze jednou. Základní škola vysvětlila rodičům dítěte, že se nejednalo o zlý úmysl a pouze je informovali o možnosti získání příspěvku.