JAK ZÍSKAT PŘÍSPĚVEK NA NÁKUP POMŮCEK

01. 05. 2013

Příspěvek na zvláštní pomůcku - zákon č. 329/2011 Sb.

Úplné znění zákona

Poskytovaný na základě zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, v sobě slučuje několik dříve poskytovaných klíčových příspěvků pro osoby se zdravotním postižením (příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky, na úpravu bytu) a je určen k pořízení potřebného vybavení pro těžce postižené osoby. Nárok na tento příspěvek má osoba s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým postižením nebo těžkým zrakovým postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (zdravotní stav trvá nebo bude trvat déle než 1 rok), a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku

I. Zvláštní pomůcky určené osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí

1. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 přílohy k zákonu:
a) dodatečná úprava motorového vozidla; jedná se o úpravy vyžadující montáž, např. ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku,
b) stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC; jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu (nikoli o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.).

2. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. c), d), g), j) a k) přílohy k zákonu:
speciální komponenty osobního počítače, např. uzpůsobená klávesnice, myš, speciální programové vybavení.

3. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a), b), d) až i) přílohy k zákonu:
a) nájezdové ližiny,
b) přenosná rampa,
c) schodolez,
d) schodišťová plošina, včetně instalace,
e) stropní zvedací systém, včetně instalace.

Příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny lze však poskytnout pouze v případě, že odstranění bariéry nelze dosáhnout prostřednictvím schodolezu.

4. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a) až g), i) a j) přílohy k zákonu:
stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě.

5. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a), d) a i) přílohy k zákonu: schodišťová sedačka, včetně instalace.

II. Zvláštní pomůcky určené těžce zrakově postiženým osobám

1. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 přílohy k zákonu:
a) kalkulátor s hlasovým výstupem,
b) digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem,
c) digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským displejem,
d) speciální programové vybavení pro zrakově postižené.

2. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 písm. a) a b) přílohy k zákonu:
a) vodicí pes,
b) slepecký psací stroj,
c) DYMO kleště,
d) elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé,
e) elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé,
f) indikátor barev pro nevidomé,
g) měřicí přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem,
h) braillský displej pro nevidomé,
i) tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé,
j) hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé.

3. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 písm. a) až c) přílohy k zákonu:
diktafon.

4. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 písm. b) až d) přílohy k zákonu:
a) kamerová zvětšovací lupa,
b) digitální zvětšovací lupa.

III. Zvláštní pomůcky určené těžce sluchově postiženým osobám

1. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 přílohy k zákonu:
a) signalizace bytového zvonku, signalizace domovního zvonku, včetně instalace,
b) signalizace pláče dítěte, včetně instalace,
c) speciální programové vybavení (aplikace do telefonu, programy do osobního počítače) pro edukaci a reedukaci sluchu umožňující nácvik mluvení, odezírání nebo znakové řeči.

2. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. b) přílohy k zákonu:
individuální indukční smyčka.

3. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. c) přílohy k zákonu:
a) elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé,
b) elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé.

4. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. b) a c) přílohy k zákonu:
a) zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení,
b) signalizace telefonního zvonění,
c) telefonní zesilovač.

IV. Zvláštní pomůcky určené osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 4 přílohy k zákonu

a) motorové vozidlo,
b) speciální zádržní systémy (nikoli běžné dětské autosedačky).

Příspěvek je poskytován osobám starším 1 roku (s výjimkou příspěvku na úpravu bytu - poskytován osobám starším 3 let, a příspěvku na pořízení vodícího psa - poskytován osobám starším 15 let), které tuto pomůcku využijí k sebeobsluze nebo ji potřebují k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím, a které mohou pomůcku využívat ve svém sociálním prostředí; přitom se přihlíží i k dalším pomůckám, zdravotnickým prostředkům, úpravám a předmětům, které osoba využívá.
Příspěvek lze poskytnout též na zvláštní pomůcku, která byla zakoupena v průběhu 12 kalendářních měsíců před dnem zahájení řízení o poskytnutí příspěvku.
Příspěvek se poskytuje na zvláštní pomůcku v základním provedení, které vzhledem k zdravotnímu postižení žadateli plně vyhovuje a splňuje podmínku nejmenší ekonomické náročnosti.

Více o naší pomoci ->

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku
Maximální výše příspěvku na jednotlivou pomůcku je 350 000 Kč (u schodišťové plošiny 400 000 Kč) s tím, že příspěvek může činit maximálně 90% z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. Pokud nemáte dostatek finančních prostředků k doplacení zbývající částky, může krajská pobočka Úřadu práce určit i nižší spoluúčast (minimálně však 1 000 Kč). Při určování výše spoluúčasti se přihlíží k míře využívání zvláštní pomůcky, příjmům žadatele o příspěvek, příjmům dalších společně posuzovaných osob a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům. 
Pokud je cena pomůcky nižší než 24 000 Kč, příspěvek vám bude poskytnut v případě, je-li váš příjem a příjem osob společně posuzovaných nižší než osminásobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob. Ve zvláštních případech, zejména pokud opakovaně žádáte o příspěvky na pomůcky, jejichž cena je nižší než 24 000 Kč, může krajská pobočka Úřadu práce poskytnout příspěvek i přesto, že je váš příjem a příjem společně posuzovaných osob vyšší než osminásobekživotního minima
Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč (do tohoto limitu se započítává i výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla). Od vyplacených částek se při určování součtu odečítají částky, které vrátíte nebo jejichž vrácení bylo prominuto. V případě poskytnutí schodišťové plošiny se limit navyšuje na 850 000 Kč.

Vyplacený příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část je osoba, které byl tento příspěvek vyplacen, povinna vrátit, jestliže


Pokud zemře osoba, které byl příspěvek vyplacen, nevzniká povinnost příspěvek nebo jeho poměrnou část vracet, totéž platí i v případě, že vodící pes, na kterého byl příspěvek poskytnut, zemře nebo ztratí své dovednosti z důvodu onemocnění nebo úrazu, k němuž došlo bez zavinění příjemce příspěvku. 

Vyplácení příspěvku je v kompetenci krajských poboček Úřadu práce. 

Formulář žádosti o příspěvek je k dispozici zde

V případě, že Vám nebo Vašemu dítěti nebyl příspěvek na zvláštní pomůcku přiznán, lze ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí o nepřiznání příspěvku podat odvolání. Odvolání se podává zpět na krajskou pobočku Úřadu práce, která vydala rozhodnutí - tato pobočka může své rozhodnutí ještě přehodnotit, pokud ovšem na svém rozhodnutí setrvá, předává odvolání dále na Ministerstvo práce a sociálních věcí.
V případě neúspěchu odvolání máte dále možnost podat správní žalobu k příslušnému krajskému soudu dle místa Vašeho trvalého bydliště (pokud máte trvalé bydliště v Praze, podáváte žalobu k Městskému soudu). Žalobu lze podat do dvou měsíců od data doručení rozhodnutí z odvolacího řízení.

Postup podání žádosti

Na krajské pobočce Úřadu práce podle místa trvalého bydliště podáte Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku.


V žádosti je třeba vyplnit:
a) Jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, rodinný stav a adresu místa trvalého pobytu každé společně posuzované osoby.
b) Doklad o výši příjmu žadatele o dávku a společně posuzovaných osob v rozhodném období.
c) Označení praktického lékaře, který registruje žadatele o dávku.
d) Druh zvláštní pomůcky (Speciální komponenty osobního počítače i4control).
e) Způsob výplaty dávky (převodem na účet, v hotovosti nebo využitím platební funkce karty sociálních systémů).


K žádosti je třeba doložit následující dokumenty:
a) Doklad osvědčující cenu zvláštní pomůcky,
b) Výši přijmu osob žijících ve společné domácnosti za předcházející čtvrtletí.


Průběh řízení


Celé řízení od podání žádosti do poskytnutí příspěvku trvá zpravidla 3 měsíce (záleží na konkrétním úřadu) a má následující průběh:
1) Podání žádosti na Úřadě práce.
2) Úřad práce má lhůtu 30 dní, aby rozhodl. Běžně je k rozhodnutí zapotřebí vyjádření posudkového lékaře, které řízení prodlužuje. Proto obvykle Úřad práce ve chvíli, kdy žádá posudkového lékaře o zprávu, zasílá informaci o pozastavení řízení.
3) Posudkový lékař si obvykle žadatele nezve na lékařskou prohlídku, pouze si vyžádá od obvodního lékaře zprávu o lékařském stavu.

Je důležité, aby obvodní lékař žadatele byl informován o zdravotním stavu od specialisty, protože obvodní lékař je hlavním partnerem pro komunikaci s posudkovým lékařem. Na případné vyšetření od specialisty podané zároveň s žádostí se obvykle nebere zřetel.
4) Posudkový lékař předá svou zprávu zpět Úřadu práce.
5) Úřad práce informuje žadatele o obnovení řízení.
6) Úřad práce zašle informaci o seznámení se s podklady pro rozhodnutí.
7) Úřad práce vydá rozhodnutí, proti němuž se lze do 15 dní odvolat.
8) Po nabytí právní moci rozhodní Úřad práce poskytne příspěvek na kompenzační pomůcku.

V případě, že i po využití možností příspěvků od státu a od zdravotní pojišťovny vám stále chybí peníze na pomůcku, obráťte se s žádostí na naší nadací. Uděláme vše co je v našich silách, abychom Vaší žádosti vyhověli. Žádost musí obsahovat vaše základní údaje, stručný popis vaší životní situace, zdravotního stavu, na co příspěvek žádáte a co vám případný příspěvek od nadace pomůže ve vašem životě vyřešit či zlepšit. Přiložte fotokopii průkazu osoby se zdravotním postižením.