Alzheimerova choroba

23. 07. 2014

Ze světové zprávy o šíření Alzheimerovy choroby za rok 2013 vyplývá, že se stárnutím světové populace přestane být tradiční systém neformální péče poskytované rodinou, přáteli a komunitou udržitelný.

Zpráva upozorňuje, že v příštích přibližně 40 letech se počet závislých starších lidí téměř ztrojnásobí – ze 101 milionů v roce 2010 na 277 milionů v roce 2050. V Česku nyní žije 140 tisíc lidí se syndromem demence a k tomu musíme přičíst ještě dalších asi 160 tisíc lidí s mírnou kongnitivní poruchou, tedy určitým rizikovým stavem, který je častý zejména u starších lidí. Péče o ně je nedostatečná.

Hrozivé číslo. Téměř polovina starších závislých lidí přitom trpí Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence, která se rychle stává celosvětových zdravotním problémem. Zpráva dospěla k závěru, že je potřeba další podpory, aby bylo možné snížit zátěž na jednotlivce i celou společnost.

Cílem Drab foundation je zmírnění nepříjemných následků Alzheimerovy choroby pro samotné pacienty i jejich okolí.

U nás je velmi málo zařízení, které by poskytovaly těmto pacientům kvalitní péči, protože se „nevyplatí“ za současného nastavení financování sociálních služeb. Bez podpory obce, ve které je zařízení umístěno, je nelze prakticky provozovat.

Profesor Martin Prince, hlavní autor zprávy, doplňuje: "Lidé s demencí potřebují zvláštní péči. V porovnání s jinými klienty dlouhodobé péče potřebují víc osobní péče, víc hodin péče a víc dohledu. To vše je spojeno s větší pečovatelskou zátěží a vyššími náklady. Péči začínají potřebovat v počátcích choroby, a jak se nemoc rozvíjí, potřeba péče se neustále zvyšuje, vyžaduje pokročilé plánování, sledování a koordinaci. To je důvod, proč demence musí být prioritou veřejného zdravotnictví, aby lidé s demencí mohli žít dobře."

Alzheimerově choroba byla v prosinci 2103 taky tématem summitu G8 v Londýně. Téma předložil David Cameron, který se v této problematice velmi angažuje. Rozvinuté země mají své plány, jak následky nemoci tlumit. Osobně je podporují například Nicolas Sarkozy, Barack Obama a dalších významní politici. V České republice politici tento problém zatím přehlížejí, a pokud jej vnímají, tak pouze na místní úrovni.

Jestliže jsme napsali o autismu, že je jednou z daní za svůj rozvoj, pak něco podobného platí i o Alzheimerově chorobě.

Ale v Česku žije v současné době 140 tisíc lidí se syndromem demence (30 % z toho ve fázi lehké demence, 30 % ve fázi těžké demence a 40 % ve fázi středně rozvinuté demence). Každému z nich poskytují péči, pomoc a podporu 2-3 rodinní pečující (tedy celkem asi 350 tisíc lidí). K tomu přičtěme ještě cca 160 tisíc lidí s mírnou kongnitivní poruchou, tedy určitým rizikovým stavem, který je častý zejména u starších lidí.

Co lidé trpící Alzheimerovou chorobou a jejich okolí potřebují?

Potřebují zejména včasnou diagnózu - zatím není dostatek odborných center, kam by se mohli obrátit. Dále potřebují pomoc a podporu – není ale dostatek specializovaných či poučených psychologů či jiných odborníků, kteří by mohli poradit a poskytnout potřebnou podporu. Někteří pacienti vyžadují nepřetržitý dohled – zajišťují rodiny, které tato péče vyčerpává. Kvalifikované služby mohou poskytovat denní stacionáře - jakési „školky“ pro dospělé. Sem lidé s demencí docházejí ve všední dny, je tu zajištěn program, rodiny si odpočinou, pacientům je poskytována kvalifikovaná péče, rodiny získají od pracovníků potřebné informace a podporu v další péči. U nás je těchto zařízení velmi málo, protože se „nevyplatí“ za současného nastavení financování sociálních služeb a bez podpory dané obce je nelze prakticky provozovat. Svoji roli hrají i Alzheimer Cafe - „meeting centra“ - sloužící k setkávání rodin, pacientů, profesionálů a dobrovolníků, plní některé funkce stacionářů na méně formální, ale mnohdy dostupnější úrovni. Předpokladem jejich činnosti ji neformální a dobrovolnická pomoc – u nás prakticky neexistují.

A konečně u těžších případů je potřebná péče v institucích. Ale léčebny dlouhodobě nemocných či gerontopsychiatrická oddělení v psychiatrických nemocnicích mají zpravidla zcela nemocniční charakter. Nabídka v resortu sociálních služeb je pro rodiny často nedostupně drahá. Navíc i tady je mnoho problémů – zejména v zajištění zdravotní péče, která je často nedostatečná, přestože stav lidí v těchto zařízeních je stále závažnější, zdravotních sester spíše ubývá, není dostatečně léčená bolest a další trýznivé symptomy.

Cílem Drab foundation je zmírnění nepříjemných následků Alzheimerovy choroby pro samotné pacienty i jejich okolí. Pokud není dostupná kvalitní péče o nemocné, končí tito lidé předčasně – a často zbytečně - v ústavech se všemi nepříjemnými důsledky. A především v tomto směru bude naše nadace vyvíjet svoji činnost.